Er lijkt schot te komen in de tweede fase van AiREAS. Deze fase betreft het 8 jaar durende gezondheid onderzoek in Eindhoven in relatie tot luchtkwaliteit en stadsdynamiek. Het volgt de eerste fase op die bestond het ontwikkelen en uitrollen van een lage kosten, fijnmazig en real time meetnetwerk (ILM).

Fase 2: gezondheid in relatie tot luchtkwaliteit

Het onderzoek omvat 4000 inwoners van Eindhoven. Daarvoor zijn twee wijken aangewezen die in een gebied liggen van luchtvervuiling door verkeersintensiteit in de omgeving (Achtse Barrier en Ooievaarsnest) met actieve wijkbewoners. Ook hebben wij een controle wijk (Doornakkers) gekozen waar veel inwoners actief zijn en we tevens multiculturele parameters kunnen opnemen in het onderzoek.

4000 inwoners worden 8 jaar betrokken bij gezondheid en luchtkwaliteit

4000 inwoners worden 8 jaar betrokken bij gezondheid en luchtkwaliteit

Het project is erg arbeidsintensief wegens de schaalgrootte die nodig is om kwalitatief bruikbaar wetenschappelijk inzicht te verkrijgen. Ook dient tijdens het onderzoek zoveel mogelijk te veranderen in de stadsdynamiek vanuit gezondheid en luchtkwaliteit overwegingen zodat er iets zichtbaar wordt in de onderzoeken. Daardoor worden de betrokkenen niet alleen uitgenodigd voor fysiek onderzoek maar gevraagd om zich integraal te betrekken bij de ideologie van de “gezonde stad met gezonde mensen” door te experimenteren met lifestyle en innovaties.

Natuurlijk beperken we ons niet alleen tot de 4000 burgers (slechts 2% van de bevolking) die fysiek onderzocht worden maar richten wij ons tot de gehele stad en omgeving. Het project wordt aangevuld met e-Health (meetinstrumenten op het lichaam) zodat we kunnen kijken hoe de deelnemers hun dag inrichten met stress, sport en andere lichamelijke activiteiten en waar men dit doet. Allerlei hulpmiddelen zullen worden aangereikt. Het bedrijfsleven wordt daarbij uitgenodigd om gezondheid of luchtkwaliteit gerelateerde innovaties te ontwikkelen en uit te testen binnen de meetomgeving van AiREAS in Eindhoven.

15 Miljoen

Het project duurt 8 jaar en omvat een team van zo’n 80 mensen van allerlei specialisaties. De kosten worden ingeschat op 15 Miljoen euro die vooral het wetenschappelijk klinisch onderzoek afdekken. De kosten moeten voor het grootste gedeelte door de groep zelf opgebracht worden. Dit doen we middels lidmaatschappen, speciale innovatieve acties, burger privileges en deelprojecten.

Andere (Europese) steden kijken mee omdat daar in de loop van 2015 ook Local AiREAS worden opgestart met het oog op het creëren van een gezonde steden netwerk en het aanpakken van luchtvervuiling dat direct effect heeft op ons klimaat en onze gezondheid.

Proof of Principle

Dit tweede project van AiREAS is zo complex dat het onverstandig is om het meteen stadsbreed uit te rollen. Daarvoor zijn er teveel instanties, technologieën, ontwikkelingen en mensen bij betrokken. Het gaat daarbij niet alleen om de kennis die we willen vergaren maar vooral om de positieve dynamiek en interactie die we met de stadsinwoners trachten te bewerkstelligen.

Super complex project

Super complex project

Daarom gaan we in september aan de slag met het zogeheten Proof of Principle. Van de 4000 beoogde deelnemers gaan we beginnen met slechts 40 personen. We zetten het hele programma op met alle onderdelen en vragen de betrokken instanties, onderzoekers, burgers en ICT infrastructuur om zich optimaal te gaan organiseren en met elkaar de banden en relaties duidelijk af te stemmen. Als we dan opschalen naar de 4000 mensen, en straks ook Europa breed, dan weten we precies wat we kunnen verwachten, wie wat doet en wanneer en hoe de verschillende informatiestromen werken.

Dit Proof of Principle kost 200.000 euro, een bedrag dat we gevraagd hebben aan onze lokale overheid die tevens partner is in AiREAS. De gemeente heeft positief gereageerd maar moet vooral intern kijken waar men middelen vrij kan maken in een tijd dat de overheid financiën toch al zwaar onder druk staan. Oorspronkelijk lag de vraag bij de overheid om met 15 Miljoen het hele project te financieren maar dat zou, ondanks de uiterst positieve instelling van de beleidsmensen en coalitieakkoord, een enorm lastige en trage weg zijn. Door het creëren van de Proof of Principle, de Europese deelname van andere steden, de toevoeging van e-Health technologie en het innovatieve karakter van de aanpak maken we het hele proces zodanig zichtbaar voor belangenpartijen dat we de financiering grotendeels zelf kunnen organiseren zonder Eindhoven verder financieel te belasten. Wat wél belangrijk blijft in de stad is de bestuurlijke én burger bereidheid om ruimte te scheppen voor de toepassing van innovaties die ertoe doen. Dat is vooral belangrijk voor het bedrijfsleven die baanbrekende innovaties zichtbaar willen maken aan de buitenwereld en daarvoor zich in de stadsdynamiek willen manifesteren.

Er zit dus schot in sinds de eerste keer dat dit project door hart en vaat onderzoeker en arts, dr. Eric de Groot, werd geopperd tijdens de algemene AiREAS vergadering in oktober 2013. Sindsdien is een kernteam permanent bezig geweest om de weg te vinden naar de realisatie ervan. De weg lijkt nu duidelijk zich af te tekenen. In september meer.

Voor meer informatie:  Jean-Paul Close – projectleider    jpclose@aireas.com