AiREAS staat letterlijk voor AIR (lucht) en AREAS (gebieden). Het is een burgerinitiatief dat als werkwijze heeft om samenwerking te bevorderen voor onze gezondheid en een gezonde leefomgeving.  Het is onderdeel van de Stad van Morgen visie waarin “de mens en onze duurzame vooruitgang” centraal staat, dit noemen we sustainocratie.

Sustainocratie geeft betekenis aan het bewustzijn dat zaken als gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, zelfbewustzijn en wederkerigheid met de natuur kenmerkt als kernwaarden van het leven en dat deze boven politieke en economische belangen staan.

Werkwijze betekent de op kernwaarden (hoger doel) gebaseerde samenwerking tussen burgers, overheid, ondernemers en wetenschappers.

AiREAS vult dat als volgt in

Het hoger doel: regionale volksgezondheid met luchtkwaliteit als uitgangspunt
Aanpak: Sustainocratische coöperatie (waarden gedreven samenwerking burgers, lokale overheid, bedrijfsleven, wetenschap)
Toegepaste innovatie: sociaal, technologisch en bestuurlijk.
Initiatiefnemer en voorzitter local AiREAS: Sustainocraat (onafhankelijke, liefst lokale, burger)

We gebruiken het stip-stap proces om dit verder vorm te geven.

De formule

Talent x Inzet x Hoger Doel = Meerwaarde x Wederkerigheid

Insluiten nooit uitsluiten

Het basis principe van de sustainocratische samenwerking zoals AiREAS is dat iedereen mag mee doen, mits men een concrete bijdrage denkt te kunnen leveren (Talent) aan het proces (Inzet) van het creëren van een gezonde stad (Hoger Doel).

Aangezien de samenwerking multidisciplinair is vullen de meeste talenten elkaar aan ook al zoekt men onderling vaak een andere soort wederkerigheid. Leden doen mee uit eigenbelang want dat is de beste drijfveer voor samenwerking.

Omdat een Local AiREAS wordt opgezet rond regionale doelgerichtheid van luchtkwaliteit en volksgezondheid hebben de lokale deelnemers het eigenbelang van een gezonde leefomgeving als gemeenschappelijke drijfveer. Het eigenbelang wordt verder gediend als gevolg van talent gedreven inzet in het  gemeenschappelijke doel.

Niet lokale deelnemers hebben een ander belang dat verbonden is aan unieke kwaliteiten die men inbrengt en dat lokaal niet voor handen is (technologie, kennis, speciale werkwijzen, innovaties, referenties, enz).

Werkwijze Local AiREAS

Een Local AiREAS kenmerkt zich door een duidelijk gebied waarin de samenwerking wordt uitgevoerd. De leden worden door de Sustainocraten uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn.

De deelnemers komen met concrete bevoegdheden om ter plekke project gedreven besluiten te nemen die daarna uitgewerkt worden. Daarom vraagt AiREAS tijdens deze bijeenkomst om bestuurders en regiovertegenwoordigers met daadkracht en autoriteit.

Van lokaal naar mondiaal

Lokale oplossingen worden geborgen in de AiREAS beweging met in acht name van het gebied (Local AiREAS) waarin de zijn ontstaan. De lokale gespecialiseerde partners kunnen delen van die waarden die ze zelf mede hebben gecreëerd uitzaaien over de gehele wereld. Zo ontstaat er een wederkerigheid via groei van authentieke oplossingen die passend zijn bij de identiteit van de uitvergrotende organisatie en tevens de aanbeveling genieten van de toepassing in duurzame gebiedsontwikkeling. Om diezelfde resultaten te kunnen bereiken kan een gebied elders in de wereld ook overwegen om een Local AiREAS op te zetten in samenwerking met AiREAS.

Zo wordt AiREAS de stam van de aanpak en de Local AiREAS de bladeren met de multinationale structuren de voedende takken van het samenwerkend organisme. AiREAS kent zelf geen personeel noch infrastructuur en bouwt zich volledig op via het uitzaaien van de Sustainocratische werkwijze.