Er gebeurt veel in AiREAS. Dit is een status update per 1 september 2014 sinds onze ledenvergaderingen op 15 April 2014.

Algemeen

Luchtkwaliteit en gezondheid staat tegenwoordig volop in de aandacht in Eindhoven. Het is mooi om te zien dat met grote regelmaat onze partners hun mening en inzichten delen via de lokale media om zichzelf op dit gebied verder te profileren. Men reageert vooral op de gefragmenteerde bestuurlijke maatregelen die door de gemeente bekend worden gemaakt en de publieke opinie roeren.

TNO tipt gemeente om vanuit "het geheel" te redeneren. TNO is sinds kort lid van AiREAS waarin vanuit het geheel wordt gewerkt

TNO tipt gemeente om vanuit “het geheel” te redeneren. TNO is sinds kort lid van AiREAS waarin vanuit het geheel wordt gewerkt

Ook AiREAS is regelmatig zichtbaar door toepassing van haar holistische benadering.

Met de BBQ gerelateerde fijnstofpiek haalde AiREAS de landelijke pers

Met de BBQ gerelateerde fijnstofpiek haalde AiREAS de landelijke pers

Het Stad van Morgen en AiREAS hogere doel heeft gaandeweg haar weg gevonden in het lokale beleid, het Eindhovense coalitie akkoord en de institutionele positionering. Dat schept een nieuwe uitdaging omdat de bestuurlijke “eigen aanpak” van de gemeente in verhouding tot haar partnerschap in de Local AiREAS Eindhoven multidisciplinaire co-creatie werkwijze nu mee dient te evolueren en zich op elkaar afstemmen. Als living lab van het grotere AiREAS speelt Eindhoven een fundamentele rol in de positionering naar andere steden in Nederland en Europa. Dit is ook van belang voor de stad zelf en het bestuur wegens de centrale rol die het samen met AiREAS speelt in de gerelateerde EU Smart Cities en H2020 projecten, experimenten en kennisdeling.

Ondertussen merken we dat AiREAS aandacht trekt op andere niveaus.

“Het Aireas project in Eindhoven geniet inmiddels grote belangstelling bij landelijke beleidsmakers” (mail dd. 6 augustus j.l.)

Landelijke partners nemen nu, in navolging van TNO eerder dit jaar, contact op met AiREAS om zich ideologisch of praktisch te oriënteren en verbinden aan de maatschappelijke cocreatie processen waarin we onze strepen verdienen en erkend worden als pioniers en voorlopers. Het fijnmazige karakter van het AiREAS meetnetwerk, de doelgerichte (sustainocratische) samenwerkingsformule en de focus op burgerparticipatie wekken vooral de belangstelling.

AiREAS vertegenwoordigt een cultuurverandering en co-creatieve samenwerking voor de meest complexe uitdagingen. Het is altijd een uitnodigende partner, nooit een concurrent.

Ondertussen werkt AiREAS gestaag verder volgens de partner afspraken en ontwikkelingen. Door de individuele gerichte acties van onze partners en de projectactiviteiten van AiREAS zelf is het soms moeilijk voor deelnemers om het overzicht te behouden. Wie doet nu wat? Dan komt de vraag “kun je een overzicht geven van wat er gebeurt?”

Dan tip ik iedereen om de vraag en aandacht om te draaien door vanuit het geheel te gaan redeneren in plaats van het institutionele stukje van de eigen organisatie. Wat men alleen kan (gefragmenteerd belang) doet men of organisatie alleen. Wat multidisciplinair complex is doen we samen in AiREAS. AiREAS neemt het initiatief in de ledenvergadering door een voorstel van leden te accepteren als werkgroep. Een AiREAS werkgroep werkt toe naar een concreet project waarin doel, te verwachten resultaat, partner inzet en middelen zijn gedefinieerd. In de werkgroep fase kan iedereen een bijdrage leveren. Eenmaal een project dan gaan we over tot uitvoering en waardecreatie in de beslotenheid van degenen die zich met hun commitments hebben verbonden.

AiREAS heeft 1 stip op de horizon dat zich vertaalt naar 100den acties vandaag en morgen.

AiREAS heeft slechts 1 stip op de horizon dat zich vertaald naar 100den acties vandaag en morgen, klein en vaak uiterst complex. Keuze genoeg om zelf iets te doen én mee te doen aan complexe co-creaties.

TIPS om het overzicht te behouden:

 • lees regelmatig de blog
 • probeer AiREAS te zien als een verlengstuk en toegevoegde waarde van uzelf en uw organisatie, niet iets dat ernaast staat. De combinatie van eigenbelang, hoger doel en cocreatie levert enorm veel potentieel dat een aanvulling is op uw organisatie belangen.

  De STIR lus zoals die in AiREAS wordt toegepast

  De STIR lus (global issues, local solutions) zoals die in AiREAS wordt toegepast

 • AiREAS is een soort permanente maatschappelijk toegepaste R&D voor de meest complexe uitdagingen rond luchtkwaliteit en gezondheid, met multidisciplinaire betrokkenheid en waardecreatie kaders. U kunt er goedkoop en snel visies, producten, beleid, kennis, enz uittesten met directe feedback en uitvergroot potentieel. U kunt ook inspiratie opdoen voor innovaties of deelnemen aan ontwikkelingen.
 • u creëert uw eigen overzicht door uzelf creatief af te vragen per AiREAS werkgroep “Wat is mijn (persoonlijk of professioneel) inbreng in lopende AiREAS werkgroepen of projecten naar keuze, met welk te verwachten AiREAS resultaat en wat schiet ik er persoonlijk of professioneel mee op?”
 • Neem contact op met de werkgroep voorzitters om uw wensen, belangen en ideeën kenbaar te maken.
 • Als u iets mist dat u graag als AiREAS team aan wilt pakken dan kunt u een werkgroep voorstel inbrengen als idee tijdens de volgende ledenvergadering van AiREAS.
 • Vergeet niet de AiREAS waarden eigen te maken en rekening te houden met de royalty structuur als er waarden geborgen worden vanuit AiREAS toegevoegde waarde en door u weer worden uitvergroot (local solutions, global application).

AiREAS status (per 1 september)

De AiREAS status onderscheidt tegenwoordig 3 gebieden die zich onderling sterk verhouden maar ook een eigen ontwikkeling doormaken:

 1. Local AiREAS Eindhoven
 2. AiREAS in Nederland
 3. AiREAS in Europa

1. Local AiREAS Eindhoven:

Eindhoven is onze oorsprong, het gebied waar de eerste concrete waarden samen zijn gecreëerd die we nu via de partner kanalen en het opzetten van Local AiREAS in andere steden uitvergroten naar andere gebieden.

AiREAS living lab en uitvergroten van cocreatie waarden

AiREAS living lab en uitvergroten van cocreatie waarden

Eindhoven blijft vooralsnog ons living lab waar we steeds nieuwe cocreatie waarden willen toevoegen aan het wereldwijde “AiREAS pakket”. Het huidige pakket dat uitvergroot wordt met Eindhoven als precedent is:

 • De multidisciplinaire samenwerkingsvorm (sustainocratisch 4xO) zelf
 • Het ILM fase 1 (zien hieronder)
 • Kennis over multidisciplinair samenwerken op basis van gelijkwaardigheid

De doorlopen en nieuwe Local AiREAS Eindhoven werkgroepen zijn:

1a. ILM:
Olv: Marco van Lochem   mvanlochem@aireas.com

Het ILM bestaat uit gekalibreerde multi-parameter meetapparatuur (Airboxen), een wetenschappelijk en praktisch doordachte meetinfrastructuur (modulatie afgestemd op het lokale AiREAS doel), een communicatienetwerk, data collectie en opslag, data verwerking en allerlei experimentele data interfaces met gebruikersgroepen.

Eindhoven is living lab voor het ILM. Fase 1 is nu operationeel. Dit team:

 • waarborgt de functionele kwaliteit van het bestaande ILM zodat de geijkte versie (nu fase 1) ook commercieel als product of projectmatig als AiREAS instrument beschikbaar wordt voor andere steden.
 • maakt onderlinge afspraken over product creatie, kwaliteit waarborging, onderhoud, financiering, onderlinge verhoudingen, royalty afdracht aan AiREAS bij gefragmenteerde verkoop, trouble shooting, training voor andere steden, prijsstelling voor gefragmenteerde verkoop, prijs voor toepassing in Local AiREAS, enz
 • staat in verbinding met de rest van AiREAS om nieuwe innovaties te peilen, eigen suggesties te doen en uiteindelijke fase 2, 3 enz te definiëren en verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkeling, financiering, implementatie, kwaliteit en onderhoud voor elke nieuwe fase.
 • heeft een voorbeeld functie als precedent voor toekomstige product creatie teams
Marco van Lochem

Marco van Lochem

1b. ILM gegevens interpretatie team
Olv: Jean-Paul Close         jpclose@aireas.com

Dit stad en wijkgerichte team bestaat uit vrijwilligers die een beeld trachten te scheppen tussen de real time meetgegevens van het ILM, speciale constateringen en gebeurtenissen in de stad of wijken. Het team gebruikt instrumenten die als proef worden aangereikt door het ILM team. Nu zijn dat de Imtech App en een ECN intern werktool. Sommige betrokken burgers gebruiken gegevens van de AiREAS web. Het doel van het team is om burgerparticipatie in kaart te brengen en de relatie te leggen tussen open source data en interfacing met belangenpartijen die iets met de dat willen doen.

Het team geeft feedback aan het ILM team dat moet voorzien in open source interfacing om samen tot een maatschappelijke cocreatie te komen. Dit is ook van belang om open diversiteit en creativiteit te ontwikkeling in andere steden met deelname van lokale ontwikkelaars en belangenpartijen, zoals Smart Cities en Horizon2020 van Europa voorschrijft.

De App die door Imtech is gemaakt prikkelde de gemoederen door een plotselinge piek in luchtverontreiniging medio Juli

De App die door Imtech is gemaakt prikkelde de gemoederen door een plotselinge piek in luchtverontreiniging medio Juli

1c. Gezondheid en Burgerparticipatie teams

In dit project team zijn drie complexe subteams (zie diagram hieronder) actief die samen een geheel vormen. 8 jaar lang gaan we een doorlopend gezondheid onderzoek koppelen aan burgerparticipatie en stadsinnovatie met het oog op integrale en meetbare verbetering van zowel luchtkwaliteit als gezondheid. 4000 burgers zijn betrokken met focus op 2 knelgebieden en 1 testgebied.

4000 inwoners worden 8 jaar betrokken bij gezondheid en luchtkwaliteit

4000 inwoners worden 8 jaar betrokken bij gezondheid en luchtkwaliteit

De status is dat we de komende 6 maanden een proces doormaken (Proof of Principle of POP genaamd) waarin de 3 teams zichzelf, de onderlinge samenwerking, de geplande financiering én de te verwachten resultaten uitwerken, uittesten en optimaal afstemmen. Dit doen we met 40 participerende proefburgers. Daarna gaan we groeien naar 4000 rechtstreeks betrokkenen bij het wetenschappelijke onderzoek (gezondheid) en 300.000 indirect (groot Eindhoven) door communicatie en innovatie processen. Het is het meest complexe project ooit in de geschiedenis van gebiedsontwikkeling en burgerparticipatie op gebied van “gezonde stad en lucht”. Dit is het organisatieschema:

image

Verschillende deelprojecten van AiREAS (bijv stipstap 3 en 4) zijn in dit proces samengekomen.

2. AiREAS in Nederland
Olv Jean-Paul Close   jpclose@aireas.com

2a. Er is een Local AiREAS Breda in opstart fase, op initiatief van de stad Breda zelf na introductiewerk van Marco van Lochem via Avans hogeschool. 10 september is de eerste bijeenkomst met eerste focus op de historische binnenstad.
2b. Local AiREAS Rijnmond is in opstart fase, initiatief van lokale burgers
2c. Longfonds oriënteert zich voor samenwerking,
2d. RIVM oriënteert zich voor samenwerking.

3. AiREAS in Europa
Olv Jean-Paul Close

3a. AiREAS heeft een Smart Cities & Communities commitment ingediend en is als partner van de EU opgenomen. Op 9 oktober volgt een bijeenkomst in Brussel.
3b. AiREAS is bezig met het creëren van een EU steden netwerk wegens de SC5-04-2015 H2020 call in oktober. Contact met: Barcelona, Milaan, Budapest, Stavanger, Leeds, York, Bochum. AiREAS positioneert zich als meetnetwerk standaard (ILM fase 1) en burgerparticipatie.
3c. AiREAS is een EU steden en innovatie platform aan het opzetten (samen met STIR Academy, ook partner Smart Cities) voor “citizen’s observatories” SC5-17-2015 H2020 call. AiREAS positioneert zich als applicatie ontwikkelaar en MKB stimulans in elke deelnemende stad. ILM fase 1 is van belang in elke EU stad. ILM fase 2 en verder wordt mede hieraan ontleend én mede gefinancierd.

Onderlinge samenhang
Er is een duidelijke onderlinge samenhang tussen alle ontwikkelingen. Eindhoven blijft ideologisch in AiREAS een stap vooruitlopen ten opzichte van andere steden zolang de lokale overheid proactief blijft meewerken. De huidige Nederlandse leden zijn daarbij het kernteam voor ontwikkelingen. Desgewenst speelt men ook een rol in de EU steden aanpak met kennis en expertise opbouw vanuit Eindhoven en met in acht name van lokale spelers die zich betrekken via de Local AiREAS (stad). Als we in Eindhoven in fase X zitten dan rollen we stabiele uitgeteste fase X-1 uit in Europa en gebruiken dat om X+1 mede te financieren in Eindhoven. Door demografische en cultuur verschillen zullen op termijn ook de andere Local AiREAS en Europa waarde toe gaan voegen die we op dezelfde manier uitvergroten en waar ook Nederlandse steden van mee kunnen profiteren.

AiREAS projectfinanciering & overhead:

Omdat AiREAS niet geld maar waarden gedreven is “verdienen” wij samen gezonde steden door de inzet van middelen van onze partners. Samen zorgen wij ook voor de financiering. Daarbij dienen we rekening te houden met twee centrale issues per Local AiREAS en AiREAS geheel als verbindende overhead:

 • De verbindende rol van de lokale Sustainocraten in de steden
 • Het leerproces en de internationale projectverbinding dat door AiREAS centraal voorziet

Van 100% projectfinanciering hanteren wij (afhankelijk van project grootte):

 • 5-10%: lokale Sustainocraten
 • 5-10%: internationaal + leer/steunproces
 • 80-90%: projectkosten

Als er geen Local AiREAS ontstaat maar er producten en diensten worden geleverd dan geldt weer de royalty structuur en zijn het de partners zelf die de leveringen verzorgen.

Een Local AiREAS werkwijze

Een Local AiREAS werkwijze