AiREAS - BredaOp 10 september 2014 vond de eerste multidisciplinaire bijeenkomst plaats op het stadskantoor Breda aan de Claudius Prinsenlaan waaraan het ontstaan van een Local AiREAS Breda kan worden ontleend. Aanwezig waren:

 • local ambtenaren milieu, mobiliteit en wijkontwikkeling van de stad Breda
 • bewonersvereniging binnenstad Breda
 • potentiële Sustainocraten
 • Jean-Paul Close
 • trainee voor de stad Breda op gebied van EU fondsen en relatie ontwikkeling

Achtergrond: In 2013 nam mede-oprichter van AiREAS, Marco van Lochem contact op met Avans hogeschool in Breda wegens de grote aanwezigheid van AiREAS partner Imtech in de stad en de relatieontwikkeling van dit ICT bedrijf met het onderwijs. AiREAS was een voorbeeld van positieve innovatie waar Avans belangstelling in toonde. Men wilde het thema luchtvervuiling en kwaliteit gedurende enkele maanden opnemen in het praktische leertraject voor studenten. Er werd 1 Airbox in bruikleen gegeven. Deze moest echter in de openbare ruimte opgehangen worden om zo via een lantaarnpaal metingen te kunnen verrichten die de studenten vervolgens zouden bestuderen. Om gebruik te maken van de publieke infrastructuur moest de gemeente betrokken worden. het eerste contact was terughoudend negatief hetgeen voor AiREAS aanleiding was om met de gemeente in overleg te treden om te bezien waar men knelpunten zag.

Al snel werd duidelijk dat in het verleden er pijnlijke ervaringen waren geweest met falende apparatuur die uiteindelijke allerlei negatieve reacties hadden opgeleverd en de goede bedoelingen destijds van de overheid in een verkeerd daglicht hadden geplaatst. Daarom ging men wat voorzichtig om met verzoeken waar men dezelfde risico’s zou kunnen lopen. Na de uitleg over de werking van AiREAS en de ervaringen in Eindhoven ontstond er ook enthousiasme bij de beleidsambtenaren in Breda om te kijken hoe men iets kon doen met AiREAS en het sustainocratische begrip “multidisciplinaire mensgedreven co-creatie” dat ten goede zou kunnen komen aan de leefbaarheid uitdagingen waar ook deze stad voor staat. Het moest dan wel passend zijn binnen de plannen en uitdagingen van deze stad zelf. Enkele kernwoorden werden al geopperd die een authentieke wending zouden geven aan deze Local AiREAS:

 • historische binnenstad,
 • 900 vervuilende bussen over de Kennedylaan,
 • hittestress in de stad
 • coalitie akkoord rond samenwerken en verbinden
 • burgerparticipatie binnenstad

2 Airboxen: In de loop van 2014 wist het gemeente bestuur middelen vrij te maken voor de aanschaf van 2 Airboxen waarvan de specificatie in Eindhoven waren gecocreëerd, geïmplementeerd én gekalibreerd door het RIVM. Maar de aanschaf en installatie is nog geen Local AiREAS. De gemeente zou ook gewoon kunnen opteren om zelf aan de slag te gaan met de meetresultaten om beleid te ondersteunen. Local AiREAS is echter een multidisciplinaire samenwerking tussen de basispilaren van Breda (burgers, overheid, ondernemers en kennisinstellingen) die met elkaar doelstellingen en prioriteiten kiezen binnen de AiREAS context van luchtkwaliteit, volksgezondheid en gebiedsdynamiek.

Local AiREAS Breda

Local AiREAS Breda

De kennismaking op 10 september

Het doel van de bijeenkomst, op uitnodiging van de gemeente Breda, was om betrokkenen bij de binnenstad bekend te maken met de Local AiREAS aanpak die vanuit burgers gedreven wordt met faciliterende betrokkenheid van de instanties. Dat is altijd even flink wennen voor de aanwezige partijen. We komen voort uit een verzorgingsstaat waarin de overheid allerlei verantwoordelijkheden op zich nam. Dat creëerde een kostbare maatschappij met veel afhankelijkheid, bureaucratie en gemakzucht.

Nu praten we over co-creatie waarin niet alleen de stem van burger geldt als inspraakorgaan maar uitgedaagd wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving met de hulp van de instanties die hun eigen belangen verdedigen maar ook vanuit het geheel uitgedaagd worden om hun steentje bij te dragen. Dat is voor alle deelnemende partijen een omgekeerde wereld. Dat gewenningsproces zullen we samen aangaan door projecten te definiëren die zowel wenselijk als haalbaar zijn.

Vervolg

De volgende acties worden nu verder georganiseerd om te komen tot een functionerend Local AiREAS Breda:

 • Formaliseren Local AiREAS lidmaatschap relatie van stad Breda met AiREAS
 • Formaliseren installatie en commitment van lokale Sustainocraten (Richard Bruijne en Joost Barendrecht)
 • Bekendheid geven aan de intentie om Local AiREAS Breda als beweging in te zetten en lokale partijen uitnodigen om mee te doen, voorstellen te poneren en zich te profileren als deelnemers en initiatiefnemers. Thema’s die een duidelijk verband houden met de Local AiREAS uitdaging (luchtkwaliteit, hittestress, gezondheid en dynamiek) zijn, o.a:
  • binnenstedelijke mobiliteit en distributie
  • evenementen
  • verwarming, levensstijl (roken, wierrook, open haard) en BBQ
  • relatie tussen bewoners, horeca en retail
  • bereikbaarheid en transport
  • aantasting historische panden door hittestress en vervuiling
  • parkeren en parkeerbeleid
  • openbaar vervoer
  • overlast (bijv door winkelwagentjes over de kinderkopjes om 3 uur ’s nachts)
  • levend groen, stadslandbouw, groene daken, eetbare stad
  • water, kanalen, verticale waterhuishouding, waterdaken
  • inspirerende voorbeelden uit binnen en buitenland
  • energieverbruik
  • relatie binnenstad met de omgeving
  • economische impuls
  • werkgelegenheid
  • ondernemerschap, MKB stimulans
  • enz
 • Innovaties bieden mogelijkheden te over als de wens tot verandering zich ontwikkeld met het duidelijke AiREAS doel als drijfveer en verbindende schakel.
 • Nieuwe brede AiREAS Breda bijeenkomst plannen met het oog op luchtkwaliteit en dynamiek binnenstad, en het benutten van de 2 airboxen.