AiREAS is te gast in het Milieu Educatie Centrum te Eindhoven.

AiREAS International bijeenkomst

AiREAS International bijeenkomst

Voorzitter: Jean-Paul Close (burger. Sustainocraat)

Aanwezig: MEC, TNO, gemeente Eindhoven, provincie Noord Brabant, Imtech, VE2RS, STIR Academy, ECN, ITC, AMC, IRAS, Wen Spelbrink.

Doel: Internationaal uitvergroten van waardecreatie uit Local AiREAS (Eindhoven)

Jean-Paul Close legt de STIR lus van waardecreatie uit die in AiREAS wordt toegepast.

In het kort werkt dat als volgt:

1. Men kiest uit de “global issues” (vervuiling, klimaatverandering, stijgende zeespiegels, enz) er een die lokaal (“local issue”) actueel is. In het geval van AiREAS is de keuze “luchtkwaliteit en volksgezondheid”.

2. Men creëert een lokaal multidisciplinair AiREAS team dat bestaat uit wetenschap, bedrijfsleven, lokale overheden en lokale burgerschap. Dit team neemt samen verantwoordelijkheid voor het creëren van “local solutions” die meetbaar bijdragen aan de verbetering van het lokale probleem.

3. Er ontstaan lokale waarden op gebied van toegepaste kennis en sociale, technologische en bestuurlijke innovatie. Deze waarden worden in het team geborgen middels een kwalitatieve onderbouwing waardoor ze als product of dienst uitvergroot kunnen worden in andere gebieden (global application).

De STIR lus zoals die in AiREAS wordt toegepast

De STIR lus zoals die in AiREAS wordt toegepast

De lus is nu in 4 jaar tijd helemaal doorlopen in Eindhoven met het conceptueel bedenken en installeren van het real time meetsysteem (ILM) en opstarten van alle aanverwante activiteiten. Het is daarom tijd om de waardengedreven inzet van de deelnemers te gaan borgen en uitvergroten. Dit was de eerste vergadering om daarover overeenstemming te krijgen, zowel vanuit de individuele benadering als collectief. Jean-Paul daagt de groep uit om de vele tastbare en ontastbare waarden die zijn ontstaan voor elkaar inzichtelijk te maken. Hij doet een voorzet:

 • de multidisciplinaire teamvorming zelf als waarde,
 • het waardengedreven proces dat unieke resultaten oplevert,
 • de producten en diensten die zijn ontstaan en toegepast,
 • de processen van kennistoepassing
 • nieuwe kennis die ontstaat,
 • onderwijs prikkels en nieuwe aandachtsgebieden
 • de wetenschap en empirische ervaring achter de multidisciplinaire cocreatie,
 • de toegepaste sociale innovatie en ervaringen
 • de toegepaste technologische innovatie en ervaringen
 • de bestuurlijke innovatie en ervaringen (bijv de nieuwe rol van de overheid)
 • de interpretatie van informatiestromen en data door de verschillende deelnemende partijen
 • de waarborging van kwaliteit in multidisciplinaire processen
 • de definitie van kwaliteit
 • enz

Kortom, er zijn enorm veel waarden ontstaan die allemaal genoemd én uitgedragen kunnen worden. Welke staan wij als groep achter op dit moment?

Discussie
Vanuit de holistische benadering is de vorming van de vele waarden duidelijk zichtbaar. Dat wil nog niet zeggen dat ze allemaal op even kwalitatief hoog niveau zijn aangeland om wereldwijd uitgezet te worden. In een living lab omgeving zoals AiREAS Eindhoven zijn we toleranter met elkaar uit begrip voor het experimentele karakter van het waarde-cocreatieproces en de problemen waar we verwacht en onverwacht tegen aanlopen. We spreken elkaar er in alle openheid op aan en vertrouwen op de manier waarop we de uitdagingen steeds weer oppakken. Dat levert een gezond spanningsveld op dat uitsluitend in de cocreatie aanvaardbaar is maar niet wanneer we de waarden als commercieel product of dienst uitzetten in de wereld.

In de gefragmenteerde beschouwing kunnen er nog veel operationele en structurele zaken worden verbeterd die uiteindelijk hoogwaardige mogelijkheden bieden voor de partners en de groep als geheel. Die aandachtspunten zijn besproken als ook wie er verantwoordelijkheid voor moet nemen. Het internationaliseren van de waarden is dan ook een boeiend aandachtspunt dat ook al in de beginfase van het living lab moet meespelen, ook ligt de focus in eerste instantie anders. Wanneer is bijvoorbeeld iets een erkend en betrouwbaar product? Wat is kwaliteit? Hoe verhoudt het zich tot de andere producten of diensten? En hoe waarborgt men eenzijdig of samen de kwaliteit als de culturele en demografische context verandert?

Dit proces zelf wordt door de aanwezigen als uiterst boeiend en kansrijk ervaren, los nog van de vele producten en diensten die het oplevert. De suggestie wordt dan ook geopperd om Horizon2020 te gebruiken om de vele variabelen die we in Eindhovense context zijn tegengekomen nu ook op Europees niveau als experiment, niet als product, te gaan ontwikkelen. Eindhoven blijft dan vooroplopen als begingebied waar we de knelpunten tot een hoog kwaliteitsniveau kunnen brengen. De andere experimentele regios zullen testgebieden zijn, de ervaringen multicultureel aanvullen, versterken en bewijzen.

Andere steden, van gelijke energie en aard als Eindhoven, nodigen we uit om ook het AiREAS experiment aan te gaan waarin we de vele verschillen wetenschappelijk in kaart gaan brengen op sociaal cultureel, technologisch, demografische enz vlak. Het sustainocratische kader mag dan wel vergelijkbaar zijn maar inkleuring kan gigantisch verschillen door de karakteristieken van de verschillende regio’s. De onderlinge feedback tussen steden over “best practice”, concrete toegepaste innovaties en de gemeten resultaten, zijn dan weer een prikkel voor elkaar om de lat hoger te leggen.

TNO heeft praktische ervaring met verschillende steden. Anderen in de groep ook. Namen die genoemd worden zijn London, Girona, Turijn, Münster, Sevilla en Barcelona.

De benadering is dan vooral experimenteel wetenschappelijk met luchtkwaliteit en volksgezondheid als uitgangspunt met multidisciplinair samenwerken vanuit de STIR lus als vergelijkend kader. De kern van AiREAS is het burgerinitiatief en burgerparticipatie, hetgeen weer enorm veel vraagtekens oproept die in deze experimentele setting tot boeiende inzichten kunnen leiden. Ben Nas uit de nieuwsgierigheid vanuit die burger context over wat men van andere gebieden kan leren over “wat de burger zelf kan doen?”. Dit wordt ook door ambtelijke specialisaties gedeeld.

Afgesproken
We hebben afgesproken om op gefragmenteerd product en diensten niveau de processen in Eindhoven eerst “af te maken”. Dat geldt vooral voor het ILM (de ruggengraat van AiREAS op technologisch vlak) en aanverwante ontwikkelingen.

Voor alle toekomstige producten wil dat tevens zeggen dat ze kwalitatief de prestaties moeten leveren die ervan verwacht worden, gedocumenteerd en geborgen naar tevredenheid van alle deelnemers. Daarvoor is een kernteam samengesteld:

 • Jean-Paul Close: voorzitter en kennisborging
 • Eric de Groot:  gezondheid
 • Marco van Lochem: data
 • Iemand van ECN: infrastructuur en calibratie

Wat het AiREAS proces betreft gaan we een aantal steden benaderen die “het goede gevoel” vertegenwoordigen. We gaan er een aantal selecteren om ons Europese experiment uit te gaan voeren met middelen uit Horizon2020. Daarin zullen we ook de kwaliteitscriteria onderbrengen.

Jean-Paul geeft aan dat binnen ondernemerschap de regel geldt dat een enthousiast besluit van vandaag misschien het liefst in gedachten de volgende dag al waar gemaakt zou zijn maar in de werkelijkheid een incubatie tijd van minstens 6 maanden nodig heeft en bijbehorende harde werk. In het geval van de complexiteit van de AiREAS uitdaging kan men er eerder van uitgaan dat na 12 maanden we de eerste resultaten pas zullen zien. Die 6 tot 12 maanden is het tijdbestek dat we samen hebben om de onvolkomenheden op te lossen die ons vandaag nog beangstigen om naar buiten te treden. Het vertrouwen in de groep en haar leden is zo groot over deze zaken dat we de stappen durven ondernemen van de uitvergroting met de beperkingen die we besproken hebben.

Tot slot legt Jean-Paul nog een stelling in de week voor de “gezonde stad” ontwikkeling: “Het is onmogelijk een gezonde stad te creëren door de natuur buiten te sluiten. In tegenstelling tot de bestuurlijke benadering vandaag, die zich voor gezondheid concentreert op het stadsgebied alleen, zal het noodzakelijk blijken om platteland en stad combinaties te harte te nemen om tot de gewenste resultaten te komen”. Het is aan een ieder om hier een mening over te vormen binnen de context van AiREAS. Kan een gezonde stad gecreëerd worden zonder het omringende platteland mee te nemen?

Schakelpunten AiREAS Internationaal:

 • Juni 2014: kwaliteit structuur AiREAS (case ontwikkeling voor AiREAS integraal)
 • Juni 2014: functioneel kwaliteit ILM, inclusief netwerk én data beheer voor de komende jaren
 • Horizon2020 projecten

Jean-Paul Close
0654326615