Er is een levendige mailwisseling ontstaan met politieke fracties in de gemeentes en provincie die zich scharen achter de kernwaarde gezondheid waar samenwerkingsverband AiREAS zich voor inzet. Men vraagt zich dan ook openlijk af waarom de benodigde financiële middelen voor het onderzoek waar AiREAS met haar vele partners (inclusief de lokale overheden) maandenlang aan heeft gewerkt niet vanuit de publieke fondsen bestuurlijk worden toegekend. Download hier de schriftelijke vragen die PvdA en SP stelden aan het college:

20160519 Schriftelijke vragen PvdA Luchtkwaliteitmeting Eindhoven Airport 2

Bestuurlijke initiatiefneemster van de Brabantse Health Deal is D66 Mary-Ann Schreurs. Het doel van deze deal is dat bestuurlijke sturing op basis van menselijke kernwaarden zoals gezondheid, in plaats van oude politiek-economische belangen de juiste multidisciplinaire innovaties oplevert die de verduurzaming en harmonieuze mens-milieu-economie verhoudingen in Brabant bewerkstelligen en als voorbeeld dienen voor de rest van de wereld. Het bewijs dat wij, ondanks alle lokale (positieve) spanningen en onderlinge discussies, daarin wereldwijd en in Europa nu al in slagen zien we door onze agenda tijdens Europese Innovatie Platform en Slimme steden bijeenkomsten in Eindhoven waar we als icoon en voorbeeld erkend worden.  De komende week in Mei heeft AiREAS en Stad van Morgen (Sustainocratie) vier podium optredens staan om over onze kijk op de werkelijkheid, bijbehorende aanpak en resultaten te delen met de wereld.CITIZEN FOCUS AGENDA

MORNING SESSION

 • Recommendations for citizen engagement: We will hear brief examples of co-creation projects from a variety of background to kick-off an open call to gather use cases. We will discuss the key relevant issues that need to be refined to make it an effective knowledge transfer tool and useful resource for citizens in smart cities.
  • Jean-Paul Close –  AiREAS Project, Small Giants initiative
  • Francesca Rizzo – University of Bologna, Social Innovation Network (SIN)
  • Saskia Beer – ZO!City, Transforming Amsterdam Southeast
  • DTV, New Mobility initiative

AiREAS heeft haar korte termijn luchthaven project financieel nog niet rond maar de hele dialoog toont wel duidelijk de transitie waar we inzitten als maatschappij en de hindernissen waar we over of doorheen moeten:

 1. Menselijke kernwaarden overstijgen in de huidige tijd de oude politiek-economische partij opvattingen. Onze democratische bestuurscultuur is daar echter niet op ingesteld en stuurt zich aan volgens parameters die regelmatig aantoonbaar de menselijke kernwaarden onderuit halen. Bestuurders raken daarom in een spagaat. De democratische opdracht is anders dan de opdracht die ontstaat uit de psycho-sociale bewustwording en nieuwe innovatieve maatschappelijke context die óók vraagt om bestuurlijke vernieuwing.
 2. De beschikbare publieke middelen worden geprogrammeerd volgens de beleid en dossier keuzes in de politiek-economische sturing, niet vanuit het faciliterend van kernwaarde gedreven burgerparticipatie processen. De publieke middelen staan onder druk wegens schaarste en groei van belangen. Als er multidisciplinair (4xO: overheid, ondernemers, onderwijs, omgeving) projectmatige overeenstemming is gevonden in de participatiecultuur rond menselijke kernwaarden dan is er geen enkel Participatie Fonds beschikbaar om het te ondersteunen. De overeenstemming bots dan met de politiek-economische bestuursroute die geheel andere financieringsprogramma’s ondersteunt. De tegenstelling is dan moeilijk uit te leggen aan de bevolking, de media en de politieke achterban. Geld vrijmaken gebeurt dan ad-hoc door het weg te halen uit andere keuzes waardoor er andere programma’s middelen moeten afstaan. Ook dat levert irritaties op in de ambtelijke hiërarchie.
 3. Bovenstaande toont aan dat we in een complexe transitie terecht zijn gekomen. Bestuur wordt ontleend aan oude conservatieve politiek-economische opvattingen, electorale beloftes van behoud of groei en  partijpolitieke coalities. Deze dekken de vernieuwde maatschappelijke uitdaging nog niet maar wél de oude conservatieve bestuursbelangen. Ondertussen groeien nieuwe politiek-economische opvattingen in de partijen door de kernwaarden gedreven samenwerkingen in de maatschappij. Deze zetten hun eigen bestuurders onder druk die in de spagaat keuzes dienen te maken. Voor de bestuurders is het gemakkelijker om de steun te verlenen door de druk “van buiten af”, los van de menselijkheid en bewezen noodzaak rond de keuzes, al is het soms tegenstrijdig aan een coalitieakkoord. Politiek draait vooral om risicomijdend bestuurdersgedrag waardoor het echte leiderschap rond veranderingen allereerst uit de maatschappij dient te ontstaan voordat de bestuurders ze omarmen en zelf obstakels weg te nemen door steun te koppelen aan een bestuursprogramma. Als ze het eenmaal omarmen zullen ze net doen op het idee van hun is maar dat nemen we voor lief.

De weg wordt zo vrijgemaakt voor de vele andere trajecten die we tot uitvoering brengen als multidisciplinaire samenwerkingsvorm waarin de mens centraal staat (Sustainocratie). Op termijn zal de Brabantse Health Deal sturend worden en zullen we daar ook de nieuwe beleidsinstrumenten aan koppelen die de duurzame vooruitgang van Brabant en de wereld zullen vergemakkelijken. Vanuit die optiek is het AiREAS Airport Project al een succes te noemen los van de plannen die we als partners tot uitvoering gaan brengen al dan niet met de bestuurlijke steun via financiële bijdragen uit onze eigen opgebrachte belastingen.