AiREAS is meer dan een samenwerkingsvorm…….

Blauwdruk van AiREAS als regionaal transformatie middel
AiREAS komt voort uit het spagaatvormige spanningsveld van een samenleving in noodgedwongen transitie. Deze wordt veroorzaakt doordat de oude lokale, 200 jaar oude lokale politieke en economische belangen opbouw (het systeem) nooit structureel rekening heeft gehouden met de universele werkelijkheid van de natuur en invloed op de mens en economie.

Het spanningsveld veroorzaakt nu een opeenhoping van crisis op crisis (zowel mens, milieu als economisch) dat niet door de oude systeemstructuren eenzijdig kan worden opgelost. De oude belangenverstrengeling van de opgebouwde cultuur staat meestal in de weg. Ook is men veelal nog blind voor alternatieven en hulpmiddelen zoals die in AiREAS worden toegepast en aangereikt. AiREAS is dan ook nog erg nieuw en onbekend in de belevingswereld van vele bestuurders. Onbekend maakt onbemind, behalve in Eindhoven.

De grote transformatie in 3 bewustzijn stappen kunt u hier lezen blog in het Engels. De transformatie wordt natuurlijk bewust tegengewerkt door oude belangen. Het is echter niet af te wenden, wel te benutten zodat er nieuwe belangen ontstaan. Dit noemen wij allemaal “verduurzaming” van de menselijke vooruitgang.

Hoe speelt AiREAS hierin een fundamentele rol?

AiREAS positionering als brug
AiREAS plaatst zich als brug tussen de oude systeemwerkelijkheid van de lokale gemeenschap en de natuurwerkelijkheid die tot transformatie dwingt.

AiREAS nodigt uit tot het lokaal praktisch oplossen van het wereldwijde luchtvervuilingsprobleem. In deze tekening tracht ik de nieuwetijdse positionering van werkelijkheden duidelijk te maken:

De oude regionale systeemwerkelijkheid dient zich uit eigenbelang open te stellen voor het parallelsysteem van de natuur

De oude lokale systeemwerkelijkheid (rood) is nu niet meer eenzijdig dominant maar onderdeel van een groter geheel waarin verschillende systemen op elkaar inwerken. De mens is de verbindende schakel vanuit “duurzame menselijke vooruitgang”. AiREAS werkt met mensen tussen de systemen.

AiREAS heeft geen personeel, geen gebouwen, geen budgetten, helemaal niets van zichzelf. AiREAS is een coöperatie en vertegenwoordigt een praktisch punt buiten de oude, gefrustreerde systeemwerkelijkheid, tussen de natuur en maatschappij: gezondheid en luchtkwaliteit.

Dit levert een boeiend spiegeleffect op over het functioneren van de (oude) maatschappij en alle onderdelen ervan. Door alle kern-actoren van de maatschappij samen tegelijkertijd erbij te betrekken ontstaat een gemeenschappelijke commitment met bijbehorende stappen om ergens in de wereld de eerste “gezonde stad” te creëren door gemeenschappelijk de nodige innovaties te introduceren. Het gekozen gebied is Eindhoven in Noord Brabant. De keuze is niet gemaakt door AiREAS maar omdat in Eindhoven alle partijen in zijn gegaan op de uitnodiging. Dat op zich is al bewonderenswaardig en een teken van groeiend bewustwording in alle gelederen en lagen van de bevolking.

Hoe gebeurde dit?
AiREAS werd in 2011 door lokaal ondernemend burgerschap opgezet. Dit burgerschap had zich als mens als eerste objectief buiten de oude systeemwerkelijkheid geplaatst en de uitdaging van AiREAS geformuleerd via een gemeenschappelijke aanpak.

De instanties werden daarna een voor een allereerst als mens aangesproken en uitgenodigd. Daarna werd gekeken hoe men de professionele autoriteit kan benutten om ook institutioneel verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk werd de hele gebiedsbevolking uitgenodigd om mee te doen. Het is dus de natuurlijke mens die verantwoordelijkheid neemt en het oude systeem (dat uit mensen bestaat) als instrument verandert door zelf te veranderen vanuit bewustwording. Men benut zelf macht en autoriteit om bij te dragen aan het stip-stap proces.

Organisatie is instrument
Voor de deelnemende organisaties, die blijven redeneren vanuit het oude systeembelang dat hun bestaansrecht gaf, is het uitdagend om op de uitnodiging van AiREAS in te gaan. In de oude werkelijkheid is men misschien direct of indirect onderdeel en mede verantwoordelijk voor het complexe probleem (luchtvervuiling en bijbehorende effecten op gezondheid) maar niet altijd eenduidig aanwijsbaar.

Binnen AiREAS wordt men uitgedaagd te gaan experimenteren door zichzelf te plaatsen in de oplossing. Men spiegelt daarbij zichzelf in de verschillende contexten. Dat is confronterend, leerzaam en uitdagend voor zichzelf en voor de structuur van de functionerende maatschappij.

Leerproces
Steeds weer moet ik uitleggen (ook aan de reeds betrokken partners) dat AiREAS geen politiek noch economisch belang (systeem) dient. AiREAS is geen bedrijf maar coöperatief dienstbaar aan het duurzaam vooruitstrevend menselijk belang waar iedereen wat aan heeft. AiREAS zijn wij allemaal en streeft namens allen naar een “gezonde stad/gebied”, met de meetbare relatie tussen luchtkwaliteit en volksgezondheid (natuur).

Dat de institutionele partners van AiREAS politieke of economische belangen hechten aan de deelname is aan de partners. Aangezien AiREAS bestaat uit mensen doen ook gewone burgers mee die zich inzetten voor hun gezondheid. Zij verwachten dat de deelnemende machtige instanties dat ook doen.

Het is toch prima om zich als menselijke organisatie naar kiezers, aandeelhouders, personeel en marktpartijen te verantwoorden over de bijdrage aan het oplossen van een gigantisch milieu en menselijk probleem? Dat men daar economisch en politiek voordeel uit tracht te halen is een nog grotere motivatie om de deelname aan AiREAS verder op te voeren vanuit eigenbelang zolang het probleem van luchtvervuiling wereldwijd en lokaal bestaat! Dat men daarbij ook zelf als bestuurder en organisatie dient te veranderen als blijkt dat men ook bijdraagt aan het probleem, is niet meer dan een logische consequentie.

Kortom, men deelt een eindverantwoordelijkheid door rechtstreekse toegevoegde waarde te leveren op gebied van integraal duurzame menselijkheid en vooruitgang. Dat is een waardering die in de oude werkelijk niet bestaat.

Talent x Inzet x Hoger AiREAS doel = Duurzame vooruitgang x Wederkerigheid

Van verwijtbaar naar geprezen
Gezondheid en omgevingskwaliteit hebben een groeiende invloed op de gefragmenteerde belangen van de vele verschillende partners. Het is in steeds grotere mate verwijtbaar als men eigen verantwoordelijkheid niet neemt. Sinds oktober 2013 heeft de wereld gezondheid organisatie luchtvervuiling als dodelijk kankerverwekkend gekenmerkt. Geen verantwoordelijkheid nemen is dus nu gevaarlijk in een concurrerende wereld. Als men het wel doet is het een enorme kans door het goede voorbeeld in alle vormen en maten.

Nieuwe groeiperspectieven
Deelname en eigen verandering levert nieuwe economische groei perspectieven op voor bedrijven. Zij ontlenen er eenzijdige of gemeenschappelijke product innovaties aan met aantoonbare “gezonde stad” effectiviteit die door toepassing in AiREAS wordt gekenmerkt en geprezen.
Ook maatschappelijk politiek biedt het perspectief door welzijn te bevorderen middels participatie in plaats van regulering en bureaucratie. Een politiek-economische regionale harmonie kan uiteindelijk daarop volgen. Oudetijdse reactieve zorgkosten en proactieve nieuwetijdse baten worden op een moderne, bestuurlijke, holistische manier tegen elkaar afgewogen (overheid) door maatschappelijke  keuzes te funderen op gezondheid in plaats van het oplossen van ongezondheid. Het schoont economische zorgbubbels op door burgerschap te betrekken in de eigen leefomgeving, lifestyle en gezondheid.

Ook de wetenschap heeft baat erbij door nieuwe vormen van kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen, zowel aan de beroepsbevolking als de sociale en zelfs bestuurlijke innovatie.

Zelfselecterend proces
Sommige instanties komen daarentegen tot de ontdekking dat men alleen bestaansrecht heeft in de oude (vervuilende of vervuilde) werkelijkheid en in de nieuwe zal verdwijnen. Dat komt omdat men belang hecht aan de vervuiling en ongezondheid en daar een organisatie omheen heeft gebouwd vaak als belasting op de gemeenschap. Men heeft alleen baat bij het probleem en niet bij de oplossing. Dit zijn veelal krachten die de oplossing tijdelijk in de weg staan door zichzelf positief te presenteren (we repareren ongezondheid) en niet meteen te kiezen voor AiREAS. Soms wil men nog tijdig aanpassen en meedoen aan de waardecreatie uit de overtuiging dat ziekte altijd tot de levende mens zal behoren maar dat we de onnatuurlijke vormen die we zelf veroorzaken beter kwijt zijn dan rijk.

De meeste instanties zien daarom een gigantische creatieve en morele kans in AiREAS om zich in de nieuwe wereld en transformatie als pionier ook economisch en politiek te onderscheiden. Daardoor verdwijnen op termijn de tijdelijke negatieve krachten vanzelf.

Het is echter niet aan AiREAS om dat vorm te geven maar aan de deelnemers zelf.

De operationele werkwijze

AiREAS multidisciplinaire uitnodiging vanuit menselijkheid
AiREAS kan in elke concrete regio in de wereld ontstaan. Er is een klein groepje lokale mensen nodig die onafhankelijk genoeg zijn om de uitnodiging te formuleren en zelf het kader van de verbinding te bewaren. Men nodigt lokaal multidisciplinair de 4 pilaren van de maatschappij uit tot samenwerking en nemen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid:

  1. Burgers – ondernemende vertegenwoordigers van het menselijk belang – sociale innovatie
  2. Overheid – als regionaal faciliterende structuur voor duurzame vooruitgang – bestuurlijke innovatie
  3. Bedrijven –  vanuit toegepaste innovatie van producten en diensten – technologische innovatie
  4. Kennisinstellingen – vanuit kennisontwikkeling en overdracht – kennisinnovatie

In de praktijk betekent dat men vooral de lokale overheid en burger participatie mee moet krijgen. AiREAS in Eindhoven heeft al de grotere wetenschappelijke en technologische organisaties betrokken. Door een netwerk van AiREAS te creëren wordt het proces lokaal versterkt.

Door gemeenschappelijk multidisciplinair overleg tussen alle 4 de pilaren projecteert AiREAS stappen en prioriteiten op de horizon die meetbaar op weg gaan naar de stip van de “gezonde stad/regio”. Verschillende lokale AiREAS delen kennis, ervaringen en oplossingen.

Deze unieke setting is inclusief “de natuurlijke mens” die vanuit ondernemend burgerschap de kant van de natuur kiest (waar wij zelf ook uit bestaan). De deelnemende instanties worden genoodzaakt diezelfde kant te kiezen en hun talent of autoriteit als instrument ervoor in te zetten. Men doet dit in eerste instantie als experiment zodat de verschillende werkwijzen nog parallel met elkaar optrekken en zo de stapsgewijze transitie mogelijk maken.

Spiegel van bewustwording
Bewustwording van de mens heeft zich ontwikkeld tot een bredere kijk op de werkelijkheid dan het oude, betwistbare wetmatigheden van “de lokale maatschappij”. De crisissen, de manipulaties en misstanden, de vele tegenstrijdige berichten in de media, de eigen constateringen van rampen en klimaatverschijnselen, migraties van culturen, hebben daaraan bijgedragen. “De zelfbewuste ondernemende burger” is niet alleen de groeiende groep werklozen of gepensioneerden die thuis zitten op zoek naar een zinnige bezigheid. Het zijn veelal ook de mensen die een (soms bestuurlijke) baan hebben op elk niveau van de systeemwerkelijkheid. Zij willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheden graag breder dragen dan wat in hun werk toegestaan is of mogelijk wordt gemaakt. Het zijn mensen die “maatschappij” in een breder licht zien dan de lokale regering van oudetijdse belangen en netwerken van systeemmacht. Natuurlijke machten en krachten blijken op termijn duurzamer dan politiek en economie, hoezeer deze dat ook trachten te ontkennen. AiREAS biedt alle gelegenheid om de innerlijke drang te bevredigen en resultaat te boeken dat eenzijdig onmogelijk blijkt.

De burger "ik" spiegelt zich breder dan alleen de maatschappij en stelt deze dan ook functioneel ter discussie

De burger’s privé en professionele “ik” spiegelt zich breder dan alleen de oude werkende maatschappij en stelt deze dan ook functioneel ter discussie

Het is niet aan de systeempartners om de uitvoerende AiREAS stappen eenzijdig te blokkeren of ter discussie te stellen (Het gaat om gezondheid! Wie kan daar op tegen zijn zonder potentieel verwijtbaar gedrag?) maar vooral te overwegen hoe men elke stap kan gebruiken voor het eigenbelang door het te faciliteren, gebruiken voor eigen transitie en positioneringsprocessen, of gewoon de andere deelnemers de ruimte geven voor het waarmaken van de stap waardoor ook de andere stappen aan waarde vermeerderen.

AiREAS werkt vanuit het principe “insluiten, nooit uitsluiten” waarna een zichzelf selecterend proces ontstaat van deelnemers aan het stip-stap proces. AiREAS beïnvloedt dit uitsluitend door de waardecreatie voor de “gezonde stad” en de bekendmaking ervan met natuurlijk de bijbehorende erkenning voor de betrokken deelnemers. Uiteindelijk is het de vereende kracht en bewustzijnsontwikkeling van de samenwerkende partners die AiREAS zelf een identiteit en resultaat geeft.

De AiREAS complexiteit is alles omvattend

De AiREAS complexiteit is alles omvattend

Borgen van waarden
AiREAS borgt de waardecreatie zodat de investeringen die men doet ook ten goede komen van de innoverende groep als deze via de commerciële traditie wordt uitvergroot. Denk daarbij aan nieuwe producten, waardesystemen, bestuursvormen, organisatievormen, inzichten, kennis, coaching, advies, enz die ontstaan binnen de AiREAS verhoudingen en ervaringen. Voorbeelden zien we nu al opstapelen. Zo komt de kennis beschikbaar voor onderwijs door de jarenlange uitvoerende procesanalyse van transitie stappen en ervaring opbouw.

Of de installatie van het eerste gemeenschappelijke project “ILM”, een hightech meetsysteem voor luchtkwaliteit dat het “onzichtbare zichtbaar” maakt. En de wetenschappelijke studies die het hele proces verrijken en leiden tot verrassend nieuwe inzichten over luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid of het gedrag van minuscule deeltjes in allerlei omstandigheden.

En vooral de passie en warme verbintenis die AiREAS veroorzaakt tussen de deelnemers, een positieve energiestroom die de werkelijke transitie vertegenwoordigt.

Elke stap heeft zo waarde, in de eerste plaats voor de deelnemers zelf en dan nog voor de rest van de wereld.

Belangenconflict en leiderschap
Ondanks het enthousiasme waarmee bestuurders, professionals en betrokkenen in AiREAS aan de slag gaan komt men vaak zichzelf tegen doordat oude belangen en regels in de weg staan. AiREAS is een initiatief dat verantwoordelijkheid neemt voor het stip-stap proces naar een gezonde stad. De deelnemende partijen, inclusief de wettelijke verplichtingen, worden bestuurd en gecontroleerd vanuit de oude industriële en consumptieve ketenbelangen. Hoe ga je als bestuurder of professional om met de uitdaging dat de “gezonde stad” iets verlangt dat door het oude systeem geblokkeerd wordt of niet tot de oudetijdse prioriteiten of belangen behoort?

Het weghalen van de obstakels verlangt het werken en overtuigen binnen de oude overlegstructuur van het systeem. Het verlangt leiderschap om dat aan te kunnen maar ook de bereidheid om (delen) van de oude structuren ter discussie te durven stellen ten behoeve van verandering. Men stuit dan vaak op conservatieve oude belangen van behoud die macht uitoefenen en verandering blokkeren. Hoe men daarmee omgaat is aan de partners zelf. We zien daarin veel moed en creativiteit dat zich steeds verder ontwikkelt naar mate AiREAS zich in de wereld steeds duidelijker manifesteert. AiREAS stimuleert niet alleen dit leiderschap maar vult het ook aan met zin en erkenning. Bestuurlijk leiderschap heeft nu keuzemogelijkheden die in het verleden niet bestonden. Men bepaalt zelf de transitie en de stappen die men neemt afgestemd op de complexiteit van het eigen bewustzijn en de steun uut de omgeving.

Ook de ondernemende burgers worden geconfronteerd met een gewetenskwestie. Als traditionele burger kon men “het systeem” aansprakelijk stellen en trachten ter verantwoording roepen met democratisch stemrecht en bezwaarschriften. De consequenties vanuit de natuur vormen echter geen democratische keuzes ondanks een sterk doorontwikkelde zorg, verhoogde dijken of compensatie regelen voor onveilige woningen. In AiREAS wordt men gevraagd zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat men zich vanuit menselijke waarden zelf dient aan te passen en indien mogelijk te verenigen voor het verduurzamingsbelang. “Wat doe jij eraan?” is dan niet meer aan de orde, hooguit de vraag “hoe kunt u mij helpen?”. Door verantwoordelijkheid te nemen kan men eisen stellen aan anderen en uitnodigen tot samenwerking.

Status in 2014
AiREAS is opgestart in 2011 en in 2012 tot bloei gekomen door betrokkenheid van zelfbewuste mensen. Eindhoven binnen de context van Noord Brabant is het eerste werkterrein en levend lab. Het stip-stap proces is in volle gang met formeel en informeel lidmaatschap vanuit alle 4 de pilaren.

De volgende stip-stap zijn geaccordeerd voor verder project ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de verschillende partners zich nu buigen over betrokkenheid, uitvoerbaarheid en toekenning van de middelen. We maken een onderscheid tussen gesloten en open stip-stap projecten.

Gesloten: de partners, middelen en teams zijn gevormd. Plan van aanpak is in uitvoering en de waarden in fase van ontwikkeling.

Open: de stap is bepaald als groep maar moet nog helemaal ingevuld worden. Oude en nieuwe partner verbinden zich met talent, eigenbelang en middelen totdat het project compleet is en tot uitvoering overgaat.

  • Stip-stap 1 (gesloten): Het onzichtbare zichtbaar maken.  Dit project is een combinatie van high tech product ontwikkeling, infrastructuur design en wetenschappelijk onderzoek. Het is deels uitgevoerd en levert de eerste vruchten op.

De volgende stappen zijn open voor deelname en dienen zich in 2014 verder te manifesteren in het groepsproces:

  • Stip-stap 2: Hart, vaat, long gezondheid ontwikkeling in de wijken.
  • Stip-stap 3: App/API:  applicatie voor meetinformatie en communicatie
  • Stip-stap 4: Wijkgerichte initiatieven met alle burgers – VE2RS en GroZ en eerste Permanent Beta 22/23 maart
  • Stip-Stap 5: Dynamisch verkeer route systeem

U kunt uw belangstelling voor deelname kenbaar maken aan de initiatiefnemers.
Verschillende nieuwe stappen zijn ook al ter ore gekomen maar nog niet collectief besproken. Daarnaast nemen de deelnemende partijen ook individueel stappen vanuit eigen bewustzijn of geïnspireerd door AiREAS. AiREAS stelt daarbij dat “wat men alleen kan doet men alleen, wat men niet alleen kan doet men samen”.

Ook andere gebieden in Nederland tonen voorzichtig interesse. De internationalisering van AiREAS of de waarden die eruit zijn ontstaan is in volle gang door de verschillende betrokken partners met wereldwijde belangen. Hierin wordt een geheel eigen circulaire transformatie economie opgezet en gehanteerd.

Samenvattend
AiREAS is zichtbaar, heeft de eerste vruchten opgeleverd voor de betrokken partijen van het eerste uur. De stad Eindhoven is er nog niet meetbaar gezonder op geworden. Wel zelfbewuster. We zijn dus nog lang niet klaar. Voor alle duidelijkheid blijft het een groepsproces dat afhankelijk is van de individuele menselijke deelnemers. Elke stap trekt nu partners aan. Elke afgeronde stap is een oogst voor hen die het waar hebben gemaakt. Of men dan al tevreden is dat is aan de partners zelf. AiREAS is pas tevreden als de hele mensenwereld zorgt voor haar eigen gezonde lucht en leefomgeving. Allen die daaraan meedoen delen het profijt.

Voor informatie over deelname aam deze processen kunt u altijd contact opnemen met de initiatiefnemers:

Jean-Paul Close  –  Initiatiefnemer, kaderbewaker en stip-stap proces: jpclose@aireas.com  – tel 0654326615

Marco van Lochem – Initiatiefnemer, projectadministratie en projectbewaking mvanlochem@aireas.com