Jean-Paul is, naast mede-oprichter van AiREAS, ook de projectleider van de Proof of Principle (POP) waarin de complexiteit van het relateren van gezondheid, luchtkwaliteit en levensstijl wordt onderzocht. De POP wordt gezien als de tweede fase van AiREAS op weg naar gezonde verstedelijking. De op luchtkwaliteit en gezondheid georiënteerde, innovatieve interactie tussen het gemeentelijke bestuur, de bevolking en gebruikers van de stad, de natuur en gebiedsdynamiek wordt in AiREAS rechtstreeks en projectmatig gestimuleerd en gefaciliteerd. Deze POP fase is voorafgegaan aan het ontwerpen en installeren van het fijnmazige meetsysteem (ILM).

Binnen de POP concentreert Jean-Paul zich vooral op het uiteindelijke doel, namelijk het bestuderen hoe we effectief en interactief kunnen communiceren met alle sectoren van de stad zodat er een innovatieve ondernemende cultuurverandering plaats vindt dat meetbaar gezondheid en een gezonde, dynamische leefomgeving oplevert.

Verschillende vormen van burgerbetrokkenheid
Hieronder staan verschillende mogelijkheden om om te gaan met luchtvervuiling. Elk van deze is onderdeel van onze werkelijkheid in de stad en provincie. Ze vormen samen een mix waarmee we als AiREAS innovatief kunnen werken met gezonde lucht, gezond bewegen en algehele gezondheid als doel:

Vervuilend: Vaak als onderdeel van politieke economische keuzes waarin een bepaalde graad van luchtvervuiling getolereerd of gereguleerd wordt. Denk aan auto’s, scooters, logistiek, industrie, werkzaamheden, evenementen, enz. Ook is het vaak onderdeel van een diepgeworteld cultuur waarin die vervuiling als normaal, gezellig of zelfs gezond werd ervaren, zoals houtkachels, vuurwerk of barbecues.

Onbewust: In de dagelijkse sleur en stress speelt luchtvervuiling en gezondheid amper tot geen rol. Men is zich niet ervan bewust. Of misschien wel bewust maar ziet het niet als persoonlijke verantwoordelijkheid. Soms acht men zich machteloos “omdat het probleem elders vandaan komt” of door hoger hand opgelost dient te worden.

Passief: Dit wil zeggen dat men bewust is maar (nog) niet bijdraagt aan vermindering van de luchtverontreiniging. Men probeert wel het te vermijden of ontwijken als men in de stad actief is door bewust te kijken naar de situatie van vervuiling in de stad en de eigen blootstelling. Men is ook bereid daar hulpmiddelen voor te gebruiken.

Actief: Dat men bijdraagt aan de vermindering van de luchtvervuiling door zelf verantwoordelijkheid te nemen, persoonlijk of professioneel.

We zien dat in onze huidige maatschappijvorm de eerste twee de overhand hebben, de derde (passieve omgang) aandacht krijgt dankzij AiREAS en de vierde (actief) langzaam transformeert van puur een overheid aangelegenheid naar een gemeenschappelijk gedragen innovatieve en multidisciplinaire verantwoordelijkheid. Door als AiREAS op de beide oplossingen te concentreren (passieve en actieve) deelname hopen we aan te tonen dat een voormalige maatschappelijke kostenpost uitgroeit tot krachtige bron van stedelijke innovatie kracht en productiviteit.

De mens centraal
AiREAS experimenteert met deze diversiteit aan betrokkenheid door vooral primair de mens aan te spreken en te betrekken als natuurlijke, levende en biologische werkelijkheid waarin gezondheid een kernwaarde vertegenwoordigt. De natuurlijke wijsheid leert ons dat “De levende natuur altijd gezond is. Al wat ongezond is sterft om plaats te maken voor een nieuwe, gezonde levenscyclus.”  Deze wijsheid is toe te passen op alles was leeft, dus ook onze organisatie en maatschappijvormen, ons gedrag en keuzes, en de manier waarop we samen omgaan met de stad en omgeving. Vaak dringt het belang van gezondheid pas tot ons door als we te maken krijgen met ongezondheid en dan is het veelal te laat. Een goede gezondheidszorg helpt tot op zekere hoogte maar zodra de harmonie met de leefomgeving definitief is verstoord ontstaan er allerlei crisissen.

Gezondheid is derhalve een noodzakelijk streven dat zorgt dat crisissen veel minder voorkomen omdat wij, door middel van permanente kernwaarden gedreven zelfreflectie, zorgen voor innovatie die de kernwaarde waarborgt als deze door de constante veranderingen in ons bestaan of omgeving ter discussie is komen te staan.

Transitie
Dit streven is echter nog geen gemeengoed in onze maatschappij. Vervuilers worden deels getolereerd, zelfs als economie beloond, deels aan banden gelegd door regels en normen. Er is een technologie gedreven stimulans om vervuiling tegen te gaan of weg te zuigen door het bedenken van innovaties. We zien veel goede ontwikkelingen daarin maar de toepassing ervan is vooralsnog onvoldoende, vaak zelfs gehinderd door oude opvattingen, kosten of allerlei andere beperkingen.

Het onzichtbare zichtbaar maken
Met het Innovatieve Meetsysteem (ILM) wordt het onzichtbare zichtbaar gemaakt voor iedereen in de stad. Hoe gaan we om met de voortschrijdende inzichten en met welk resultaat? Dat is een complex proces waar iedereen, ongeacht betrokkenheid bij de uitdaging, onderdeel van is. Luchtkwaliteit is vaak te abstract om door te dringen tot de dagelijkse zelfbewuste levensstijl. Daarvoor dienen een verband te scheppen tussen “buiten en binnen in de mens” en ons gedrag. Dat proberen we middels de POP zodanig zichtbaar te maken dat het wél een onderdeel wordt van onze dagelijkse overwegingen en keuzes.

Tijdens de POP hebben wij:

 • 30 mensen kunnen betrekken zoals al beschreven door Eric de Groot vanuit de analyse vanuit hart en vaatmetingen.
 • middels het rugzakproject in Juni hebben we 12 mensen, 24 uur per dag, 5 dagen per keer kunnen volgen in al hun dagelijkse activiteiten buitenshuis en binnen.
 • dankzij de samenwerking met de STIR leercoöperatie en Stichting Bij de Tijd in het Erasmus+ uitwisselingsprogramma 40 Turkse studenten de AiREAS boodschap over kunnen laten brengen aan de Turkse gemeenschap van Eindhoven. Deze jongeren namen hun inspiratie mee naar Turkije waar nu ook AiREAS aan het opbloeien is.
 • de Hacketon van MAD Eindhoven en de TU/e kunnen benutten voor het stimuleren van nieuw ondernemerschap vanuit de gezonde lucht prikkels
 • gebruik kunnen maken van de Marathon op 11 oktober om de situatie verder onder de aandacht te brengen en de experimenteren met communicatie technieken, bewustwording en empathie.

Het verwerkingsproces van al de vergaarde kennis en informatie van de POP is enorm complex, veel intensiever nog dan het vergaren ervan zelf, dat ook al een unieke wereld op zich was. Tijdens de marathon hebben we voor onszelf het groepsproces rond kennisvergaring bewezen dat we tijdens de POP hebben kunnen optimaliseren. Dat geeft vertrouwen dat we het kunnen herhalen en uitvergroten. Dit is ook nodig als we echt naar de integrale maatschappelijke innovatie van gezondheid willen. Het verwerking en interpretatieproces verloopt echter veel te traag en dient daar waar mogelijk geautomatiseerd te worden om het te versnellen. Zo’n combinatie van geautomatiseerde hulp en menselijke intelligente interpretatie vergt enorm veel overleg, terugkoppeling naar de betrouwbaarheid van informatie en de gewenste beeldvorming en resultaten van verwerkingspatronen. Hier zijn we nog niet uit.

De complexiteit van de POP

De complexiteit van de POP

De inspiratiesessie
De avondinspiratie van de STIR leercoöperatie (zus van AiREAS binnen de Stad van Morgen) in Fontys was bedoeld om een eerste inzicht te geven in het interpretatie en verleidend communicatieproces waar we mee bezig zijn, gevoed door alle kennis en inzichten, in dit geval vooral met dat wat we tijdens de Marathon hebben geleerd als voorproefje op de resultaten van de POP. De individuele POP detail onderzoeken zijn afgerond of voldoende onderweg. Maar de integrale verbindende onderzoeken van alle details samen zijn totaal nieuw in de wereld van interpretatie. Miljoenen/miljarden databestanden moeten worden doorgespit en gecorreleerd aan de mens, omgeving en levensdynamiek. Met “de mens” en de natuurlijke kernwaarde van gezondheid als uitgangspunt is er gaandeweg zicht in AiREAS ontstaan dat nu de weg vindt naar buiten. Tijdens de Marathon hebben we ons vooral vanuit burgerbetrokkenheid geconcentreerd op communicatie, ondernemerschap en luchtkwaliteit in relatie tot sport.

We hebben flink gebruik gemaakt van de entourage van het evenement

We hebben flink gebruik gemaakt van de entourage van het evenement

De verschillende medische onderzoeken en innovaties worden al in aparte blogs beschreven door de gerelateerde specialisten. In deze concrete blog gaat het vooral om communicatie, bewustwording en meetbaar “iets ondernemen”.

De verbintenis tussen AiREAS en de organisatie van de Marathon (Golazo) was al een prikkel voor de media om zich te betrekken. Boeiend is te constateren dat men dit deed uit verschillende motivaties.

 • De oproep tot autoloze zondag en bbq-loze vooravond prikkelde de media om er aandacht aan te besteden. Soms was dat om te kijken of zo’n media oproep ook daadwerkelijk opgepikt zou worden door het publiek,
  • tijdens de marathon werd veelvuldig positief gerefereerd naar de oproep door de sporters,
  • de raadfracties van Eindhoven hebben erover gedebatteerd,
  • de hoofdsponsor cancelde hun barbecue op zaterdagavond en deed wat anders,
 • Of om te kijken of de prestaties van de sporters beïnvloed konden worden. “Als de lucht nu schoner is kunnen we dan misschien een wereldrecord verwachten?”,
  • Verderop in het verhaal zien we de luchtkwaliteit van de Marathondag en de groei van ozon gedurende de middag. Ozon heeft een irriterend effect op de longen dus het vermoeden bestaat dat de prestaties in de middag minder waren dan in de ochtend,
  • Of we met maatregelen in de stad de ozon niveaus rondom de Marathon kunnen beïnvloeden is onderwerp van discussie. Dat dit uiteindelijk resulteert in verbeterde presentatie, de aantrekkingskracht van top atleten en uiteindelijk een wereldrecord moeten we bezien in de volgende jaren,
 • Vanuit de rol van de media in de communicatieprocessen “bent u tevreden over de aandacht?”. Hierover maakten we het volgende plaatje:
Media aandacht rond AiREAS en de Marathon

Media aandacht rond AiREAS en de Marathon

Natuurlijk zijn wij enorm blij met de media aandacht. Zelfs de landelijke nieuwszenders hebben overwogen om ons mee te nemen in hun programma’s. Verrassend was de vraag vanuit de RTL4 redactie over “het belang voor de Randstad?” hetgeen een hiërarchie suggereert in nieuwswaarde. De werkelijke motivatie achter die vraag is niet duidelijk geworden.

Een belangrijke conclusie in deze is dat evenementen een mooie basis vormen om mensen en middelen in te zetten voor het hogere doel. De attentie staat dan open voor thematisch dialoog en er ontstaat een groot aandachtsspectrum en groot bereik. De Marathon heeft daarnaast een natuurlijke band met gezondheid door de sportprestaties die eraan verbonden zijn. Uiteindelijk bepalen de volgende 3 hoofdlijnen hoe we gezondheid beïnvloeden:

 1. Wat we inademen
 2. Wat we eten en drinken
 3. Onze lichaamsbeweging

Op alle drie de punten is verbetering van toepassing ten behoeve van gezondheid. Gedurende de Marathon besteedden we vooral aandacht aan de relatie inademen (luchtkwaliteit) en lichaamsbeweging (sport) door te verwijzen naar de nieuwe opvatting “het zitten is het nieuwe roken”.

Ondernemerschap
Het volgende aandachtspunt was de beoogde meetbare POP prikkel tot ondernemerschap dat voortkomt uit luchtkwaliteit en lichaamsbeweging via de betrokkenheid met AiREAS. Dit plaatje toont dat veel mensen op die dag hun initiatieven ondernemend bundelden, los van de politieke en economisch gedreven sponsoren en belangenpartijen die de Marathon al benutten vanuit hun eigen alternatieve motivaties. AiREAS had een plek gekregen tussen de sponsorelite van de Marathon in het Pullman hotel.

AIREAS prikkelt een nieuw soort ondernemerschap en samenwerking

AIREAS prikkelt een nieuw soort ondernemerschap en samenwerking

De Marathon is het hele jaar
De Marathon mag dan wel een hoogtepunt zijn de boodschap, sportieve activiteiten en trainingen zijn van toepassing voor het hele jaar. Onze aanwezigheid tijdens de Marathon leverde blijvende beeldende middelen op die we in kunnen zetten in onze Brabant brede beoogde aanpak “Brabant beweegt gezond in gezonde lucht”. Die middelen zijn natuurlijk:

 • onze medische analyses en band met de POP
 • onze partner relaties met de organisaties en betrokkenen
 • het verzamelde film en foto materiaal
 • banners en ander materialen

En de luchtkwaliteit die dag?
Als gezegd ging de Ozon flink omhoog gedurende de mooie zonnige dag. Dat is vergelijkbaar met andere dagen voorafgaand aan de Marathon als er veel zon en warmte is. Boeiend bleek te constatering dat de ozon ontwikkeling in Eindhoven de helft was van die in Breda. Nu zijn de ozon metingen in Breda informeel maar toch geeft deze informele indicatie een prikkel dat kan leiden tot nader onderzoek.

De ozon ontwikkelde zich gedurende de dag van de Marathon

De ozon ontwikkelde zich gedurende de dag van de Marathon

De luchtvervuiling was gaandeweg de dag onder het gemiddelde. Of de oproep tot autoloze zondag een effect heeft gehad, of dat de Marathon zelf als ontmoedigende factor voor gemotoriseerde mobiliteit heeft geleid door de verminderde bereikbaarheid van plekken, is niet te beoordelen.

De luchtvervuiling PM10 en PM 2,5 toonde de hele dag een dalende lijn

De luchtvervuiling PM10 en PM 2,5 toonde de hele dag een dalende lijn

Conclusie
Het benutten van evenementen zoals de Marathon als achtergrond voor de permanente dialoog rond luchtkwaliteit, gezondheid en lichaamsbeweging is uiterst positief gebleken. De prikkels hebben geleid tot positieve reacties en allerlei innovaties. De verbindende uitnodiging om richting het hele gebiedsspectrum van Brabant de ervaringen te benutten en aan te vullen leidt tot allerlei innovatieve prikkels. Tijdens de avondinspiratie zijn verbanden gelegd voor product en dienstcreaties richting de volgende Marathon in 2016 maar ook de beïnvloeding van het dagelijks leven van de bevolking door het creëren en uitproberen van allerlei toepassingen en innovaties. Er volgt een algehele uitnodiging naar alle AiREAS partners en belangenpartijen om samen te kijken naar de ideeën, stellen van prioriteiten, samenstellen van werkgroepformaties en het definiëren van concrete projecten.

Gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling door multidisciplinair samen te werken

Gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling door multidisciplinair samen te werken